Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów i ofiarności publicznej, dochodów z własnej działalności w tym z działalności gospodarczej, dochodów z majątku stowarzyszenia.

Majątek Stowarzyszenie przeznaczony jest na realizację celów statutowych oraz pokrycie kosztów jego działania.


"Jestem SOBĄ w mojej szkole" - projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 (3.2.1. Wysoka Jakość Edukacji).