„Były dopalacze, są leki z apteki. Nowe trendy w odurzaniu się młodzieży”, to konferencja, która była skierowana do nauczycieli, pedagogów i psychologów, a także dyrektorów placówek oświatowych. Spotkanie było prowadzone przez siedmiu panelistów dało uczestnikom potrzebny warsztat do szybkiego wykrywania i skutecznego przeciwdziałania tego typu zachowaniom.


"Jestem SOBĄ w mojej szkole" - projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 (3.2.1. Wysoka Jakość Edukacji).