Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1.Stowarzyszenie nosi nazwę In gremio

2.Stowarzyszenie jest zarejestrowane i posiada osobowość prawną.

3.Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

4.Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Gdynia.

§ 2

1.Stowarzyszenie może być członkiem organizacji ogólnopolskich i międzynarodowych realizujących cele zbliżone do celów Stowarzyszenia.

2.Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków. Przewiduje się możliwość etatowego zatrudniania pracowników dla prowadzenia działalności statutowej i organizacyjnej.

3.Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4.Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

§ 3

1.Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej będzie w całości przeznaczany na realizację celów statutowych.

§ 4

1.Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów:
ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U Nr 91, poz. 578 ze zm.),

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 ze zm.),

ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104, ze zm.),

ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873),
niniejszego statutu.

2. Stowarzyszenie realizując swoje cele może prowadzić działalność gospodarczą, na zasadach określonych w odrębnych przepisach i w rozmiarach służących realizacji celów statutowych. Dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczony wyłącznie do realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

 

Rozdział II

Cele Stowarzyszenia i sposób ich realizacji.

§ 5

1. Celem Stowarzyszenia jest:

1.1.nauka , edukacja, wychowanie i oświata;

1.2.wzbogacanie możliwości edukacji dzieci i młodzieży oraz tworzenie warunków ich pełnego rozwoju intelektualnego i fizycznego;
1.3.ochrona i promocja zdrowia;

1.4.promocja współpracy międzynarodowej;

1.5.przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wyrównywanie szans grup defaworyzowanych;

1.6.wspieranie rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy;

1.7.podnoszenie kwalifikacji kadr nowoczesnej gospodarki;

1.8.promowanie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;

1.9.promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa ;

1.10.kultura i sztuka;

1.11.ekologia;

1.12.popieranie wszelkich działań o charakterze społecznym i kulturalnym;

1.13 działanie na rzecz bezpieczeństwa publicznego

2. Powyższe cele realizowane będą poprzez:

2.1 organizację, zakładanie i prowadzenie szkół i innych placówek oświatowych, zakłada i prowadzi przedszkola, szkoły, placówki oświatowo-wychowawcze, zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli oraz szkoły wyższe, zwane dalej szkołami;

2.2prowadzenie kursów udoskonalających i przekwalifikowujących kadry oświatowe; popularyzujących wiedzę i nowe umiejętności dotyczące oświaty i rodziców;

2.3upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, jak również działań wspomagających rozwój społeczeństwa otwartego;

2.4ochrona i promocja zdrowia poprzez wsparcie psychologiczne i pedagogiczne;

2.5prowadzenie doradztwa zawodowego;

2.6 promocję i organizacje wolontariatu;

2.7 działalność wspomagającą technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe;

2.8 prowadzenie działalności wydawniczej;

2.9 inicjowanie i prowadzenie akcji na rzecz społeczeństwa obywatelskiego;

2.10 wszelkie działania dążące do wyrównywania szans grup defaworyzowanych;

2.11 działalność w zakresie upowszechniania kultury i sztuki;

2.12 działalność z zakresu ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

2.13 promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

2.14 działalność z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;

2.15 współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego oraz ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami o podobnym lub zbliżonym profilu działania w kraju i za granicą;

2.16 działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
2.17 działalność w zakresie edukacji i rehabilitacji dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych

2.18 działanie na rzecz bezpieczeństwa publicznego, w tym: przeciwdziałania przemocy, pokojowego rozwiązywania konfliktów

2.19 upowszechnianie postaw tolerancji, jak również reguł integracji grup mniejszościowych, m.in. osób niepełnosprawnych, mniejszości narodowych, grup etnicznych, uchodźców – w oparciu o międzynarodowe i krajowe standardy ochrony praw człowieka

2.20 organizacje i prowadzenie ośrodków mediacji

2.21 prowadzenie szkoleń i kursów z zakresu mediacji

2.22 organizację wypoczynku dzieci i młodzieży

2.23 organizacje edukacji pozaszkolnej

2.24 organizację kursów e – learningowych, kształcenia na odległość i kształcenia ustawicznego dorosłych

2.25 tworzenie fundacji i innych form wspierania inicjatyw, badań i prac podejmowanych w dziedzinie: oświaty i wychowania, zachowań i opinii społecznych.

2.26 uczestniczenie w opracowywaniu i realizacji projektów finansowanych przez Unię Europejską

2.27 działalność szkoleniowa i informacyjną na rzecz osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym i marginalizacją

2.28 działania na rzecz kobiet

2.29 udziela dotacji i stypendiów

2.30 działania na rzecz zwiększania świadomości na temat alternatywnych środków transportu

2.31 działania służące poprawie bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego oraz popularyzowanie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

 

Rozdział III

Działalność pożytku publicznego

§ 6

1. Stowarzyszenie prowadzi działalność statutową, która jest wyłączną statutową działalnością Stowarzyszenia i dotyczy realizacji zadań publicznych na rzecz ogółu społeczności w sferze zadań publicznych, określonych ustawą z dn. 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873.)

2. Prowadzona działalność pożytku publicznego nie jest działalnością gospodarczą w rozumieniu Prawa działalności gospodarczej.

Działalność pożytku publicznego prowadzona będzie poprzez:

D 22 – Działalność wydawnicza, poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji

K 72 – Informatyka

K 73 – Działalność badawczo-rozwojowa

K 74 – Działalność gospodarcza pozostała

M 80 – Edukacja

N 85.1 – Ochrona zdrowia i pomocy społeczna

N 85.3 – Opieka wychowawcza i społeczna

91 – Działalność organizacji członkowskich gdzie indziej nie skalsyfikowana

92 – Działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem

93.05 – Działalność usługowa pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana

85.10.Z Wychowanie przedszkolne

85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

85.59 Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

85.60.Z Działalność wspomagająca edukację

3. Działalność pożytku publicznego może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna.

4. Działalnością nieodpłatną pożytku publicznego jest świadczenie na podstawie stosunku prawnego usług, za którą Stowarzyszenie nie pobiera wynagrodzenia od osób bezpośrednio korzystających z działalności pożytku publicznego.

5. Działalnością odpłatną pożytku publicznego jest działalność w zakresie wykonywania zadań należących do sfery zadań publicznych, w ramach realizacji celów statutowych , za które Towarzystwo pobiera wynagrodzenie od osób bezpośrednio korzystających z działalności pożytku publicznego.

6. Cały dochód z działalności pożytku publicznego przeznaczony jest wyłącznie na realizację zadań należących do sfery zadań publicznych.

§ 7

Prowadzona nieodpłatna i odpłatna działalność pożytku publicznego wymaga rachunkowego wyodrębniania tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.

§ 8

Stowarzyszenie przyjmuje oferty z zakresu zadań publicznych poprzez zgłaszanie się do otwartych konkursów ogłaszanych przez organ administracji publicznej lub z własnej inicjatywy składa oferty realizacji zadań publicznych w tych organach.

§ 9

W sprawach dotyczących działalności pożytku publicznego nie uregulowanych w Statucie mają zastosowanie odpowiednie szczegółowe przepisy obowiązujące w zakresie pożytku publicznego i wolontariatu.

 

Rozdział IV

Członkowie oraz ich prawa i obowiązki

§ 10

1.Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na członków:

1.1.zwyczajnych

1.2.wspierających

1.3.honorowych

§ 11

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która poprzez złożenie deklaracji i przyjęcie jej przez Zarząd zobowiązuje się do działania na rzecz celów Stowarzyszenia i przestrzegania postanowień jego statutu.

2. Członkiem wpierającym może być osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna, która zadeklaruje na cele Stowarzyszenia pomoc finansową lub rzeczową i zostaje przyjęta przez Zarząd. Osoba prawna lub jednostka organizacyjna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

3.Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, zasłużona dla Stowarzyszenia przez swoją działalność organizacyjną, zawodowa i naukową.

4.Cudzoziemcy nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej mogą być członkami Stowarzyszenia.

§ 12

1.Członkowie zwyczajni posiadają czynne i bierne prawo wyborcze a nadto mają prawo do:

1.1 uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków;

1.2 wyrażanie swoich opinii, propozycji dotyczących działalności Stowarzyszenia;

1.3 uczestniczenia we wszelkich formach działania służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;

1.4 korzystania z urządzeń, świadczeń i wsparcia merytorycznego Stowarzyszenia;

1.5 uczestnictwa w kształtowaniu i realizacji programu Stowarzyszenia.

2.Członkowie wspierający i honorowi mają prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem praw wyborczych oraz prawa głosu stanowiącego w obradach władz Stowarzyszenie. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku płacenia składek.

§ 13

1. Obowiązkiem członków Stowarzyszenia jest:

1.1 postępowanie zgodne ze Statutem, regulaminami i uchwałami władz Stowarzyszenia;

1.2 czynny udziału w pracach Stowarzyszenia;

1.3 regularne opłacanie składek członkowskich;

§ 14

1.Przynależność do Stowarzyszenia ustaje w razie:

1.1 śmierci członka;

1.2 dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie zarządowi stowarzyszenia;

1.3 nieopłacania składek członkowskich przez okres sześciu miesięcy; ustanie członkostwa w stowarzyszeniu z tej przyczyny stwierdza Zarząd

1.4 wykluczenie przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na wniosek Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu, uchwał i zarządzeń Stowarzyszenia oraz działanie na szkodę Stowarzyszenia.

 

Rozdział V

Władze Stowarzyszenia

§ 15

1. Władzami Stowarzyszenia są:
1.1.Walne Zebranie Członków, będące najwyższą władzą Stowarzyszenia stanowiącą oraz kontrolną;

1.2.Zarząd, będący organem stanowiącym oraz wykonawczym;

1.3.Komisja Rewizyjna, będąca organem kontrolnym;

2. Kadencja Władz Stowarzyszenia trwa 3 lata od chwili wyboru. Ukonstytuowanie się nowo wybranych władz i przyjęcie spraw od dotychczasowych władz powinno nastąpić w ciągu miesiąca od chwili wyboru. Uzupełnienie składu osobowego władz Stowarzyszenia powinno nastąpić w ciągu miesiąca od chwili zaistnienia takiej konieczności.

3.Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków, chyba że dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego obrad. W przypadku niemożności odjęcia uchwały przez władze Stowarzyszenia z powodu braku quorum, wyznacza się drugi termin obrad, podczas których uchwały mogą zapadać bez względu na liczbę obecnych członków.

§ 16

  1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd, co rok, jako zebranie sprawozdawcze, lub sprawozdawczo – wyborcze. Nadzwyczajne Walne Zebranie członków może odbywać się w każdym czasie w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Nadzwyczajne Walne Zebranie członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na żądanie Komisji Rewizyjnej albo na pisemny wniosek, co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków stowarzyszenia w ciągu trzech miesięcy od złożenia wniosku. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania w następujący sposób:
  • Pocztą elektroniczną, lub
  • Listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, lub
  • Poprzez odbiór osobisty za pisemnym potwierdzeniem.

 

2.Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:

 

–  uchwalanie regulaminów wyborów, pracy oraz obrad władz Stowarzyszenia;

–  uchwalenie programu działalności Stowarzyszenia;

–  wybór oraz odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

–  ocenianie działalności Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej;

–  udzielanie absolutorium ustępującym władzom;
–  uchwalanie zmian w Statucie;

–  rozpatrywanie odwołań od decyzji władz Stowarzyszenia;

–  nadawanie godności członka honorowego Stowarzyszenia oraz pozbawienie tej godności w przypadku        sprzeniewierzenia się przez członka honorowego idei Stowarzyszenia lub rażącego naruszenia postanowień     Statutu;

–  pozbawienie godności członka honorowego następuje na wniosek Zarządu

–  podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku;

–  powoływanie i likwidacji placówek oświatowych oraz zatwierdzenie ich statutów;

–  rozpatrywanie zgłoszonych wniosków i podejmowanych stosownych uchwał.

§ 17

1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3-5 osób. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.

2.Na swoim pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera prezesa, wiceprezesa i sekretarza.

3.Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:

wykonywanie uchwał i postanowień Walnego Zebrania Członków;

organizowanie bieżącej pracy Stowarzyszenia, zgodnie z programem przyjętym przez Walnego Zebrania Członków;

reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych Stowarzyszenia oraz zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia, opracowywanie preliminarzy i sprawozdań finansowych;

powoływanie i rozwiązywanie komisji i zespołów w celu wykonywania zadań statutowych; sprawowania nad nimi nadzoru i uchwalanie regulaminów ich działania;

prowadzenia działalności gospodarczej w imieniu Stowarzyszenia;

podejmowanie uchwał o nabyciu i zdobyciu nieruchomości;

sprawowanie nadzoru nad placówkami oświatowymi;

podejmowanie decyzji o zatrudnianiu bądź zwalnianiu pracowników przez Stowarzyszenie, a także podejmowanie decyzji o powierzaniu funkcji dyrektorów placówek oświatowych i o odwoływaniu z tych funkcji;

podejmowanie uchwał o przyjęciu na członka zwyczajnego i wspierającego;

decydowanie o przystąpieniu Stowarzyszenia do związku stowarzyszeń oraz organizacji międzynarodowych;
ustalanie wysokości składek członkowskich.

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednakże nie rzadziej niż raz na pół roku.

§ 18

1. Organem kontroli i nadzoru wewnętrznego jest Komisja Rewizyjna.

2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą 3 osoby wybierane przez Walne Zebranie Członków

3. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata.

4. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego składu Przewodniczącego.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej

6. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

7.Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia tej funkcji, na zasadach określonych przez Walne Zebranie Członków, zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w przepisach prawa.

§ 19

8. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

kontrolowanie przynajmniej raz w roku całokształtu działalności i gospodarki finansowej Stowarzyszenia;

przedstawienie Zarządowi wniosków z przeprowadzonych kontroli i formułowanie wniosków pokontrolnych;

przedstawienie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu Członków;

wnioskowanie o udzielaniu absolutorium ustępującemu zarządowi;

przeprowadzanie innych działań kontrolno – sprawdzających, zleconych przez Walne Zebranie Członków lub wnioskowanych przez Zarząd.

 

Rozdział VI

Majątek i gospodarka finansowa

§ 20

1. Majątek Stowarzyszenia składa się z :

składek członkowskich członków zwyczajnych,

dotacji, darowizn, spadków i zapisów oraz środków pochodzących z ofiarności prywatnej,

wpływów z działalności statutowej,

dochodów z majątku Stowarzyszenia,

dochodów z działalności gospodarczej wykonywanej na podstawie odrębnych przepisów,

dotacji i kontraktów państwowych,

2.Wysokość składek ustalana jest przez Walne Zebranie.

3.Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw, podpisywania faktur, podejmowania zobowiązań finansowych i składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach Stowarzyszenia, w tym majątkowych wymagane jest współdziałanie i podpis dwóch upoważnionych członków Zarządu.

§ 21

3.Dochód uzyskany z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków Stowarzyszenia

4.Do nabywania, zbywania i obciążania majątku, nieruchomości oraz dysponowania środkami Stowarzyszenia upoważniony jest Zarząd.

§ 22

5.Stowarzyszenie wyodrębnia rachunkowo prowadzoną nieodpłatnie i odpłatnie działalność pożytku publicznego w rozumieniu § 7 Statutu w sposób umożliwiający określenie przychodów, kosztów i wyników, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.

6.Zarząd Stowarzyszenia sporządza i podaje do publicznej wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi przez zainteresowane podmioty roczne sprawozdania merytoryczne oraz finansowe, które podlegają rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zebranie Członków.

7.Do finansowych sprawozdań Zarządu stosuje się odpowiednio przepisy o rachunkowości.

8.Do zakresu merytorycznych sprawozdań Zarządu stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące zakresu sprawozdań składanych przez fundacje.

§ 23

Wprowadza się zakaz:

udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

przekazywania majątku stowarzyszenia na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji;

zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§ 24

1.Zmiany Statutu jak i decyzja o rozwiązaniu Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków powziętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.

§ 25

2. Uchwalając rozwiązanie Stowarzyszenia, Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną a także wskazuje fundacje i stowarzyszenia nie nastawione na zysk o celach możliwie najbliższych celom Stowarzyszenia, na rzecz których przejdzie majątek Stowarzyszenia po uprzednim uregulowaniu jego zobowiązań.