Dynamiczny rozwój nowych mediów, mediów społecznościowych i internetu niesie za sobą poważne niebezpieczeństwa. Jednym z nich jest cyberprzemoc. Do 20 października trwa „Gdyński tydzień z cyberprzemocą” zorganizowany wspólnie ze Stowarzyszeniem In gremio i Ośrodkiem Psychologiczno-Pedagogicznym “Razem”.  Zdiagnozowaliśmy, że ten problem staje się w skali miasta coraz poważniejszy i dlatego postanowiliśmy z nim walczyć. Przede wszystkim postawiliśmy na uświadamianie: dzieci, rodziców, […]


"Jestem SOBĄ w mojej szkole" - projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 (3.2.1. Wysoka Jakość Edukacji).