psspPierwsza Społeczna Szkoła Podstawowa

im. Dzieci Zjednoczonej Europy

81-616 Gdynia, ul. Strażacka 15

www.pssp.edu.pl

mail: pssp@gla.edu.pl

tel: 58 624 05 09

 

 

Nasza szkoła powstała jako pierwsza w Gdyni po tym, jak powszechnie można było w naszym kraju zakładać szkoły niepubliczne. Misja sprzed kilkunastu lat ulegała zmianom, tak jak i zmianom ulegała nie tylko oświata w naszym kraju. Dzisiaj przybrała ona kształt idei pod nazwą:

Nowa edukacja na nowe czasy

Czyli:

Harmonijny, zrównoważony rozwój każdego ucznia

Stwarzamy warunki do rozwoju dla każdego. Uwzględniamy wszystkie aspekty: emocjonalne, psychiczne i fizyczne. Dobre wyniki nauczania są pochodną właściwej pracy wychowawczej. Dlatego stworzyliśmy specjalnie dla potrzeb szkoły Ośrodek Psychologiczno – Pedagogiczny RAZEM, który sprawuje opiekę nad naszymi dziećmi i pomaga rodzicom i nauczycielom w znajdowaniu najlepszych rozwiązań wychowawczych.

Wspólnota dialogu

Pragniemy, by wszyscy uczestnicy naszego szkolnego życia stanowili wspólnotę. Stwarzamy rodzicom możliwość żywego wspierania nauczycieli i oczekujemy zrozumienia dla ich działań. Wymagamy od pedagogów ponadprzeciętnego zaangażowania, dzięki czemu każde dziecko czuje się ważne i potrzebne. Szukamy najlepszych rozwiązań w drodze dialogu, szanując zdanie każdego.

Mądre normy

Normy, zawarte w regulaminach, zarządzeniach i szeregu ustaleniach są potrzebne dla dobrego funkcjonowania szkoły. Każdy powinien wiedzieć, co można, a czego nie należy czynić. Zasady muszą być przejrzyste i zrozumiałe dla wszystkich. Źle rozumiana bezstresowość i wolność może być powodem zahamowania rozwoju emocjonalnego.

Różnorodność i wybór

Zadaniem szkoły jest przedstawienie jak najbogatszej oferty zajęć, szczególnie ponadobowiązkowych. Chcemy, by wybór był jak największy, by jak najpełniej zaspokoić indywidualne potrzeby. Ważne jednak, by dokonywane wybory uwzględniały indywidualne możliwości, by wielość zajęć i obowiązków nie wpłynęła na ich jakość.

Tradycja i nowoczesność: Dzieci Zjednoczonej Europy

Dbamy o patriotyczne wychowanie naszych dzieci. Nie pozwalamy zapominać o małej i dużej Ojczyźnie. W świecie wielu wartości i wyzwań jak nigdy przedtem potrzebne jest stałe przypominanie wszystkiego dobrego, co nas od kształtuje i wyróżnia. Stała obecność tradycji w nowoczesnym myśleniu o edukacji i wychowaniu pozwala zachować tożsamość i dumę.


"Jestem SOBĄ w mojej szkole" - projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 (3.2.1. Wysoka Jakość Edukacji).