Zostaliśmy powołani do organów doradczych przy Prezydencie Miasta Gdyni

Ważną i niezwykle cenną rolę w gdyńskim modelu demokracji lokalnej odgrywają zespoły konsultacyjne z udziałem przedstawicieli sektora pozarządowego, wśród których wymienić należy przede wszystkim Gdyńską Radę Działalności Pożytku Publicznego, będącą ciałem doradczym prezydenta Gdyni w sprawach dotyczących współpracy gminy z III sektorem.W skład Rady wchodzą członkowie organizacji pozarządowych działających w różnych obszarach aktywności oraz delegowani przez prezydenta przedstawiciele samorządu. Obecny skład Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego wyłoniony został 16 października 2013 r. podczas Gdyńskiego Forum Pozarządowego.

Członkowie Rady uczestniczą między innymi w posiedzeniach Komisji Oceniających, zajmujących się opiniowaniem wniosków złożonych w otwartych konkursach ofert ogłaszanych przez prezydenta Gdyni.

Drugim organem doradczym, w którego pracach bierzemy udział jest Gdyńska Rada Rowerowa. GRR została powołana Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni, z 28.06.2011r. i stanowi zespół do koordynacji działań w zakresie rozwoju komunikacji rowerowej w Gdyni.

To dla nas olbrzymie wyróżnienie, z którego bardzo się cieszymy!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *